Monday, June 15, 2015

Favorite quote from EISENSTEIN IN GUANAJUATO (2015, Peter Greenaway):

Favorite quote from EISENSTEIN IN GUANAJUATO (2015, Peter Greenaway):

“ถ้าฮอลลีวู้ดอยากจ้างคนไปทำหนังที่ทำให้ผู้ชมร้องห่มร้องไห้ เขาก็ควรจะจ้าง Pudovkin ไม่ใช่มาจ้างผม” Sergei Eisenstein กล่าว

ภาพนี้มาจากหนังเรื่อง THE END OF ST PETERSBURG (1927, Vsevolod Pudovkin) ซึ่งมักจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับหนังเรื่อง OCTOBER (1927, Sergei Eisenstein)No comments: