Sunday, January 01, 2023

THE LINEAGE OF A CINEPHILE TEDDY BEAR

 

หลังจากปิดปี 2022 ด้วยการชมภาพยนตร์เรื่อง FOUR NIGHTS OF A DREAMER (1971, Robert Bresson) ลูกหมีก็เปิดปี 2023 ด้วยการชมภาพยนตร์เรื่อง MADAME X – AN ABSOLUTE RULER (1977, Ulrike Ottinger, West Germany) เป็นรอบที่สอง หลังจากที่เคยชมรอบแรกไปแล้วที่ Central World ในปี 2005 ลูกหมีบอกว่านี่คือการคารวะวันบรรพบุรุษในวันสิ้นปีและวันเถลิงศักราชขึ้นปีใหม่ เพราะว่า Robert Bresson คือบิดาของเธอ Ulrike Ottinger คือมารดาของเธอ ส่วนปู่ของเธอคือ F.W. Murnau ย่าของเธอคือ Jean Cocteau (ในจักรวาลที่ผู้ชายตั้งครรภ์ได้ แล้วบางทีก็คลอดลูกออกมาเป็น teddy bear) ตาของเธอคือ Kenneth Anger ที่ตอนนี้มีอายุ 95 ปีแล้ว ส่วนยายของเธอคือ Maya Deren

No comments: