Saturday, April 13, 2013

Favorite quotes from STARPICS magazine


Favorite quotes from STARPICS magazine:

 

“DAYS OF BEING WILD เรื่องราวของผู้คนที่พบเจอกันช่วงเวลาสั้นๆ ผู้คนที่ไม่มีใครรู้ว่าคนที่พบเจอขณะนี้จะไปจากชีวิตเมื่อไร และคนที่พบเจอกันชั่วครู่เดียวอาจจะอยู่ในความคิดคำนึงตลอดไป ตัวละครที่พบเห็นในหนังเรื่องนี้ล้วนแต่เป็นบรรดาผู้คนที่พยายามแสวงหาคำตอบว่าชีวิตนี้จะรักใครและจะอยู่กับใคร”
No comments: