Sunday, January 06, 2013

Favorite actress: Die Hu in TWIN SISTERS (1934, Zhengqiu Zheng, China, A+30)No comments: