Wednesday, January 23, 2013

GIVE US FREEDOM (ROUGE PAROLE) (2012, Elyes Baccar, documentary, A+30)


GIVE US FREEDOM (ROUGE PAROLE) (2012, Elyes Baccar, documentary, A+30)

A very inspiring documentary about a revolution in Tunisia.


One scene that I like shows many people who work for news programs in a TV station say that they don't know how to work with "freedom for the press", because they used to work under the oppression and the censorship for many decades.


ฉากที่ชอบมากคือฉากที่สัมภาษณ์ผู้จัดรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ในตูนิเซียหลังปฏิวัติใหม่ๆ และผู้จัดรายการข่าวหลายรายพูดตรงกันว่า พวกเขาไม่รู้ว่าจะทำงานอย่างไรภายใต้ "เสรีภาพของสื่อ" เพราะพวกเขาทำงานภายใต้ระบอบเผด็จการและการถูกเซ็นเซอร์มานานหลายสิบปีแล้ว

อีกฉากที่ชอบมากคือฉากหลังการปฏิวัติที่คนหลายๆคนยังคงชุมนุมกันตามท้องถนนเพื่อเรียกร้องสิ่งต่างๆด้วยอารมณ์สามัคคีกัน แต่กลุ่มศิลปินตูนิเซียจัดงานประชุมกันและทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างรุนแรง แต่บางทีการทะเลาะตบตีกันของศิลปินหลังปฏิวัติเสร็จอาจจะเป็นสิ่งที่ดีแล้ว เพราะสิ่งที่สารคดีเรื่องนี้ตอกย้ำก็คือเรื่องของ pluralism และการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความเห็นออกมา และการหาทางอยู่ร่วมกันให้ได้ของคนที่มีความคิดแตกต่างกันนี้


(The photo below does not come from the film, but from the revolution.)
No comments: