Wednesday, November 19, 2014

FAVORITE QUOTE FROM "GOODBYE TO LANGUAGE 3D"

Favorite Quote: “กูมาที่นี่เพื่อบอกมึงว่าไม่ และเพื่อที่จะตาย”

“I am here to tell you no, and to die.”
 – from the film GOODBYE TO LANGUAGE 3D (2014, Jean-Luc Godard, A+30)


อย่าถามเรานะว่าประโยคนี้มีความหมายอะไรตอนที่มันอยู่ในหนังเรื่องนี้ เพราะเราก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกัน เราจำได้แต่ว่าตัวละครผู้หญิงในเรื่องพูดประโยคนี้ประมาณสองรอบกับตัวละครผู้ชาย (ถ้าจำไม่ผิด) และมันเป็นประโยคที่ทรงพลังมากๆสำหรับเรา ถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าโกดาร์ดตั้งใจจะให้ประโยคนี้มีความหมายจริงๆว่าอย่างไรก็ตาม

No comments: