Sunday, February 12, 2012

FAVORITE QUOTE FROM SAYAN DANGGLOM

THE SACRIFICE OF ISAAC -- Caravaggio

"ภาพความตายไม่ใช่ภาพของการหยุดแช่ หากแต่เป็นอาการทุรนทุรายแบบนิ่ง ตายทั้งเป็นคือเป็นๆ แต่ตกอยู่ในสภาพจำนนจนต่อ การสูญเสียเชิงอุปลักษณ์เป็นการตายโดยยังเป็น ตายในวิกฤตของความไม่รู้ ตายไปพร้อมคำถามที่เป็นคำตอบอยู่ในตัว เหมือนเช่นที่อิสอัคเห็นฟืนและไฟ แต่ไม่เห็นสัตว์สังเวย จึงถามอับราฮัมผู้เป็นพ่อว่า "แต่ลูกแกะสำหรับเครื่องเผาบูชาอยู่ที่ไหน" โดยหารู้ไม่ว่าตนคือลูกแกะตัวนั้นที่พ่อจะจับมัดขึ้นแท่นสังเวยตามพระประสงค์ของพระเจ้า"-- a quote from IN A BLUR OF DESIRE: EXHIBITION CATALOGUE (2007, Araya Rasdjarmrearnsook, Sayan Dangglom)
No comments: