Sunday, September 08, 2019

FILMVIRUS WILDTYPE 2019

SATURDAY 7 September 2019 12.30 : Rough (approx. 130 min.) - นิสาเป็นผีปอบ (อัลวา ริตศิลา, 35.57) - Bangkok Metropolis (ธฤษณุ มงคลศิริ, 4.30) - Look at Me!! (รัชพล ทรัพย์บุญมี, 12.14) - Lineus Longissimus (ปรินทร์ อนันต์ผาติ, 26.56) - Wong's Steroid (พรหมกร กุลชนะบรม, ปัญญา ชู, พลพัต ลีลาพงศธร, พีรพงศ์ สิงห์พรหม, ณัฐวร สุริยสาร, 2.51) - Eat, Sleep and Breathe (กตพร แซ่เอียบ, 16.39) - Kami-Oshi (จิตริน วุฒิพันธ์, 4.20) - มนุษย์ลืม (พัดลมไม่ลืม) (รุ่งคุณ สุนทรเลขา, 5.00) - ศุภร (ทัตพร ดีถาวร, 10.37) - Article Killing Me (วีระ รักบ้านเกิด, 10.04) 15.00 : Fiction 1 (approx. 136 min.) - Scarecrow (Top Tarasin, Liam Morgan, 10.47) - ลุงทอง 2018 (ณัฐธัญ กรุงศรี, 20.00) - At the Back of Beyond (ปวริศร คุณวรผาติ, 29.42) - Wind in Home (สุวพร วรสิทธิ์, 11.04) - Lost Garden of Babylon (ปัณฑ์ชนิต จันทรวงษ์, 15.53) - ไพรภวังค์ (กันตพล ดวงดี, 25.40) - ราหู (จันทกานต์ คำแข็งขวา, 22.38) 17.40 : paraDOCx 1 (approx. 148 min.) - Behind the Scene (ธมน อัมพรรัตน์, 10.24) - Bedsore แผลกดทับ (ปรินทร์ อินทรศร, 14.55) - 168 ฮก ลก ซิ่ว (ณัฐพงศ์ ประศรี, 24.31) - พ่อเป็นคนสร้างบ้าน (บรรณวิฑิต วิลาวรรณ, 26.33) - Afterimage Shutter b'15s 50mm (อฏวี โฆษิตปฏิพัทธ์, 11.13) - ข้าวแลง (เกียรติพงศ์ ลงเย, 23.26) - Drone in Blue (มิติ เรืองกฤตยา, 10.45) - Heaven No.1504 and Sedimentation of the Renewal (สิปปกร เอาตระกูล, 25.35) 20.25 : Special Program - International Mystery (approx. 139 min.) - The Order of Visions (Johannes Gierlinger, 30.09) - Remapping the Origins (Johannes Gierlinger, 41.36) - Silent Edge (Enzo Cillo, 6.00) - Ekpyrosis (Enzo Cillo, 14.46) - Metaxy (Enzo Cillo, 46.25) -------------------------------------------------------------- SUNDAY 8 September 2019 12.30 : Fiction 2 (approx. 136 min.) - Insulin Blue (วีระยุทธ ทรัพย์ประเสริฐ, 10.58) - ขอบคุณที่อยู่ด้วยกัน (ทินภัทร เลิศอุตสาหพันธ์, 21.50) - พื้นรุ้งผ่าน (นนทชัย วิญญูศุภรชัย, 28.28) - The Plays (จิรัฏฐ์ จุฬารัตน, 28.53) - The COUPle's Place (รัตนาวรรณ งามวงษ์, 21.47) - My Mom Is a Teacher! (พิมพ์พลอย ภู่กันงาม, 23.49) 15.00 : Experimental (approx. 154 min.) - MGB: Softwhere (ธีรภาส ว่องไพศาลกิจ, 26.00) - บทสวดกวีก่อนอัสดง (อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ, 7.03) - กลิตเตอร์ พาวเดอร์ พาเลทท์ (กร กนกคีขรินทร์, 3.35) - Video Pilot of "When I Saw the White Wall Turned Red and Blue" (น้ำฝน อุดมเลิศลักษณ์, 6.10) - And That Ocean Too, Is a Fiction (สิกานต์ สกุลอิสริยาภรณ์, 11.43) - เทวทัณฑ์ (รัชนีรัชต์ พรหมประสิทธิ์, 12.17) - Index#00 - The Painting of Sallie Gardner Galloping Backward into the Sunset (น้ำฝน อุดมเลิศลักษณ์, พงศกรณ์ ญาณะณิสสร, 7.06) - A Personal Odyssey (พสิษฐ์พล เกิดพูล, 14.48) - Unexploded Ordnance (สิกานต์ สกุลอิสริยาภรณ์, 31.00) - Cinematic Void (น้ำฝน อุดมเลิศลักษณ์, 18.20) - _ _ (กร กนกคีขรินทร์, 15.43) 17.50 : paraDOCx 2 (approx. 135 min.) - หมาล่าเนื้อ (จิรเมธ โง้วศิริ, 20.55) - ก่อนกาล (อภิวันทน์ จรินยากุลวัฒน์, 16.00) - Mantra Lar (กฤษฏิ์ เจริญสวัสดิ์, 9.20) - เงาสูญสิ้นแสง (กฤษดา นาคะเกตุ, 24.54) - ผู้พิทักษ์บ้านแคนน้อย (ยิ่งยง วงค์ตาขี่, 24.46) - Space of Refuge (นวลขนิษฐ์ พรหมจรรยา, 38.09) 20.20 : Special Program - Decadence (approx. 124 min.) - The Reverse Journey (กุลนิดา ประจำที่, 4.45) - อสูรกายจากความทรงจำครั้งอดีตกาล (กุลพัทธ์ เอมมาโนชญ์, 31.59) - ปู่เจ้าสมิงพราย ผีกบฏและผู้มีบุญ (เค่อร์บลูส์ค่ำ ทับถนน, 8.12) - สื่อวีดิทัศน์แนะนำความรู้ ม.48 (อัลวา ริตศิลา, 3.12) - The Girl (จิตราภา บำรุงใจ, 14.53) - Still Blue เธอทั้งสองจะตาบอดสี (พันธวัช กาญจนภิญโญ, 22.00) - ทางกลับบ้าน (วัชรพล สายสงเคราะห์, พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์, 13.19) - When the Winter Came They All Flew Away (วัชรพงษ์ ภูคำ, 10.10) - Hush, Tonight the Dead Are Dreaming Loudly (ก้อง พาหุรักษ์, 15.30)

No comments: